Thiết kế website chuyên nghiệp

Quy trình thiết kế website

Quy trình được chia làm 7 giai đoạn

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng
Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu: đưa ra bản đề xuất về cấu trúc và nội dung cho website
Giai đoạn 3: Thiết kế giao diện: dựa trên yêu cầu về màu sắc, hình ảnh để đưa ra giao diện demo
Giai đoạn 4: Giai đoạn lập trình: FDF
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.
- Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
- Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ

Giai đoạn 5: Giai đoạn chạy thử
- Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế.
- Kiểm tra và sửa lỗi.
- Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt.
- Chạy thử hệ thống.

Giai đoạn 6: Giai đoạn nghiệm thu
- Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án.
- Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.

Giai đoạn 7: Giai đoạn chuyển giao
- Bàn giao cho khách hàng 
- Đào tạo và huấn luyện khách hàng quản trị website một cách hiệu quả
- Bảo trì.